Opšti uslovi putovanja

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Sledeći uslovi putovanja predstavljaju sastavni deo ugovora o putovanju između klijenta i Pro Rides doo (u daljem tekstu: Pro Rides), koji se zakljucuje sa  Pro Rides-om kao operatorom direktno ili preko agencije.

1. Rezervacija i način plaćanja

Rezervacijom ture, klijent daje saglasnost da Pro Rides doo zaključi ugovor sa klijentom. Ugovor stupa na snagu posle dostavljanja pismene potvrde putnog aranžmana od strane Pro Rides. Prilikom rezervacije, neophodna je uplata avansa u visini od 100 € za kratke ture, ili max. 20 % od ukupne cene aranžmana za ture od 9 dana i više. Ostatak iznosa neophodno je uplatiti, najranije 6 nedelja pre početka putovanja, bez ikakvih dodatnih zahteva, nakon dostavljanja dokumentacije vezane za odabranu turu. Kod rezervacije putem posrednika, uslovi plaćanja se odnose na uslove plaćanja posrednika. Pro Rides zadržava pravo da ne pruži uslugu, u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje.

2. Izmena putnika

Izmenu putnika je moguće izvršiti samo ako izmenjeni putnik ispunjava uslove učešća na putovanju i može se obaviti na dva načina:

2.1 Zahtev za prenos putovanja

Obaveze klijenta koji je izvršio rezervaciju koje proističu iz ugovora o putovanju će nastaviti da se primenjuju u slučaju prenosa svih ili pojedinačnih zahteva koji proističu iz ovog ugovora na treće lice. U ovom slučaju prvobitni kupac snosi dodatne troškove, on će u svakom slučaju biti u obavezi da plati najmanje 70 €.

2.2 Prenos putovanja

Ako je klijent sprečen da prisustvuje putovanju, dopušteno mu je da prenese ugovorne obaveze na drugo lice. Pro Rides je neophodno obavestiti o prenosu ili direktno ili putem agenta u razumnom vremenskom roku od najmanje 14 dana pre datuma polaska. Prenosilac i osoba koja ga zamenjuje zajednički snose odgovornost za naknadu koja je još uvek nije plaćena, kao i, ako je primjenjivo, za dodatne troškove koji su nastali pri transferu, u svakom slučaju platiće najmanje 70,00 EUR

3. Pravne osnove kod nepoštovanja ugovornih obaveza

3.1 Garancija

Ako usluga nije izvršena ili je samo delimično sprovedena, klijent ima pravo na potraživanje garancije. Klijent je saglasan da Pro Rides umesto ispunjavanja njegovog zahteva za konverziju ili smanjenje cene, može da izvrši poboljšanje postojećih usluga ili sprovede dodatne usluge. Nedostatak se može otkloniti ispravljanjem grešaka ili zamenom za jednake ili bolje usluge koje su predmet klijentovog potraživanja.

3.2 Naknada štete

Ako Pro Rides ili njegovi zaposleni krše obaveze koje proističu iz ugovornog odnosa, namerno ili iz nehata, Pro Rides je dužan da kllijentu nadoknadi nastalu štetu. Ukoliko je Pro Rides odgovoran za osobe koje nisu njegovi zaposleni, Pro Rides će – osim slučajeva lične štete – biti odgovoran samo ako ne dokazuje da nije kriv ni za namernu štetu ni za grubu nepažnju. Osim u slučajevima namernog ili nanošenje štete iz nehata, Pro Rides nije odgovoran za predmete koji nisu poneti osim ukoliko nisu predati na čuvanje. Kupcu se zato savetuje da ne nosi predmete velike vrednosti. Osim toga, preporučuje se čuvanje predmeta koji su poneseni.

3.3 Obaveštenje o ne ispunjavanju ugovorenih uslova

Klijent će obavestiti predstavnika Pro Rides na licu mesta  bez odlaganja o bilo kom nedostatku a koji se tiče ugovornih obaveza koji je uočio tokom putovanja. Ukoliko se klijent ne bude pridržavao ove obaveze to se može smatrati namernom nepažnjom i time umanjiti njegove eventualne zahteve za naknadu štete.

3.4 Dokazivanje potraživanja

Kako bi se olakšao proces dokazivanja potraživanja, klijent se savetuje da obezbedi pismenu potvrdu kojom se potvrđuje da usluga nije izvršena ili je izvršena sa nedostatcima, odnosno da prikupe dokaze ili svedoke. U intersu putnika je da podnese dokaze o potraživanju bez odlaganja odmah nakon povratka sa putovanja direktno predstavnicima Pro Rides ili turističkoj agenciji preko koje su rezervisali putovanje, jer je za očekivati da što više vremena bude prošlo da više će problema biti u prikupljanju dokaza.

4. Otkaz ugovora

4.1 Otkaz ugovora od strane Kupca pre početka putovanja
4.1.1 Otkaz bez nadoknade

Pored zakonskih odredbi o otkazu ugovora, kupac može bez posledica otkazati ugovor u slučaju da se cene putovanja uvećaju više od 10 % u skladu sa tačkom 5.1 ugovora bez dostavljanja zahteva Pro Rides-u o odustajanju od ugovora.

4.1.2 Prava na naknadu

Pod uslovom da korisnik nije iskoristio pravo na otkazivanjeu skladu sa tačkom 4.1.1 i u slučaju otkazivanja putovanja od strane Pro Rides bez krivice kupca, kupac može zahtevati da  umesto otkaza ugovora izvrši zamenu za drugo putovanje u istoj vrednosti, u slučaju da je Pro Rides u mogućnosti da mu takvu uslugu pruži.

4.1.3 Otkaz sa naknadom

Iznos naknade za otkaz ugovora zasnovana je na vremenu kada je do ovog zahteva došlo. Cena putovanja će biti ukupna cena usluge dogovorene u ugovoru. Kupac će u svim drugim slučajevima koji nisu navedeni u tački 4.1.1 imati pravo da se povuče iz ugovora plaćanjem naknade i slanjem pismenog obaveštenja Pro Rides-u. Po osobi naknada iznosi:

– do 60 dana pre putovanja 200€;

– od 59 do 42 dana pre putovanja 350 €;

– od 41 do 31 dan pre putovanja 30 % od ukupne cene aranžmana;

– od 30 dana pre putovanja 100 % cene aranžmana.

4.1.4 Ne pojavljivanje

Ne pojavljivanjem smatraće se, ukoliko se kupac ne pojavi na polasku, bez obzira da li ne želi da putuje ili je propustio polazak svojim nemarom, ili iz bilo kog drugog razloga. Šta više ako se sigurno utvrdi da korisnik ne može ili ne želi da iskoristi uslugu putovanja , dužan je da plati 100 % cenu aranžmana.

4.2 Otkaz ugovora od strane Pro Rides-a pre početka putovanja

4.2.1 Pro Rides je oslobođen obaveza iz ugovora, ako se ne dostigne dovoljan broj putnika koji je unapred predviđen i ako je kupac obavešten o otkazivanju putovanja u rokovima koji su navedeni u opisu putovanja ili:

– do 20 dana pre polaska, za putovanja u trajanju od 6 i više dana

– do 7 dana pre polaska, za putovanja u trajanju od 2 do 6 dana

– do 48 sati pre polaska za jednodnevne izlete.

4.2.2 Otkazivanje je uzrokovano višom silom, npr. zbog neuobičajenih i nepredvidljivih događaja na koje osoba koja zavisi od više sile nema uticaja, a čije se posledice nisu mogle izbeći. Ovo međutim ne uključuje prebukiranost, ipak, vladine naredbe, štrajkove, ratove ili ratne uslove, epidemije, prirodne katastrofe i dr. treba smatrati višom silom.

4.2.3 U slučajevima 4.2.1 i 4.2.2 kupcu se nadoknađuje plaćeni iznos. Kupac ima pravo da odabere opciju 4.1.2.

4.3 Otkaz ugovora od strane Pro Rides nakon početka putovanja

Pro Rides će biti oslobođen obaveze izvršenja ugovora ako se kupac koji je uplatio grupni aranžman, uprkos uozorenju ne pridržava opštih pravila ili ako ometa ostale učesnike putovanja. Takođe Pro Rides će biti oslobođen obaveze izvršenja ugovora ukoliko klijent ne poseduje znanja i veštine potrebne za upravljanje predmetnim vozilom. U ovom slučaje kupac je u obavezi da nadoknadi štetu Pro Rides-u.

5. Izmene ugovora

5.1 Izmena cene aranžmana

Pro Rides zadržava pravo povećanja cene potvrđenu rezervacijom iz razloga koji ne zavise od volje Pro Rides-a,  ukoliko je period između sklapanja ugovora i polaska veći od dva meseca. Razlozi za povećanje cene usluga mogu biti korekcije cena troškova prevoza, troškovi goriva, poreza ili taksi, naplata za određene usluge, ukrcavanje i iskrcavanje u lukama, takse na aerodromima ili promena deviznog kursa koji se primenjuje na konkretni aranžman. Cene se ne menjaju ako je do polaska putovanja manje od 20 dana.U slučaju izmene cene aranžmana za više od 10 % kupcu je omogućeno da otkaže ugovor bez obaveze plaćanja nadoknade za otkazivanje prema tački 4.1.1.

5.2 Promene usluga nakon početka putovanja

Prilikom izmene, za koje Pro Rides nije odgovoran, primenjuju se odredbe navedene u tački 3. Ukoliko nakon otpočinjanja putovanja Pro Rides ne može, ili je sprečen da pruži ugovorenu uslugu, njegova je dužnost da preduzme odgovarajuće mere i da o svom trošku omogući nastavak putovanja. Ako ovo nije moguće ili ako kupac nije zadovoljan izvršenom  izmenom  od strane Pro Rides-a, Pro Rides je dužan da o svom trošku pruži kupcu prevoz do polazne tačke ili na drugo dogovoreno mesto. Osim toga, u slučaja neispunjavanja ugovorenih stavki, Pro Rides je dužan da pomogne kupcu u okviru svojih mogućnosti u rešavanju problema.

6. Zaštita ličnih podataka putnika

Izdavanje ličnih podataka putnika kao i mesta boravka putnika ne izdaju se  trećim licima, čak ni u hitnim slučajevima, osim ako putnik to izričito ne zahteva. Troškove koji nastanu prenošenjem hitnih poruka snosi klijent. Zbog toga se savetuje putnicima da obaveste svoje rođake o adresama na kojima će se nalaziiti za vreme odmora.

7.Pasoši, vize, carina, saobraćajni i zdravstveni propisi

Za putovanja u inostranstvo neophodan je važeći pasoš. Pro Rides je u obavezi da putnika obavesti o potrebi pasoša, vize, deviza, carine i zdravstvenih propisa koji su potrebni za Srbiju. Osim toga, sam kupac je zadužen za pridržavanje ovih pravila. Pro Rides izdaje informacije na zahtev o posebnim propisima za strance, lica bez državljanstva i lica sa dvojnim državljanstvom. Sve posledice koje budu proistekle ne pridržavanjem navedenih odredbi, kupac snosi odgovornost.

8.Iznajmljivanje prevoznog sredstva

8.1 Iznajmljivanje motocikla

Iznajmljivanje motocikla  u rezervisanoj  kategoriji je sastavni deo usluge Pro Rides-a. Stanje motocikla odgovara zahtevima specifičnim za određene zemlje. U svakom slučaju korisnik ne može zahtevati da mu se obezbedi nov motocikl ili motocikl u punoj opremi. Za preuzimanje motocikla kupac je u obavezi da poseduje dozvolu za upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije. Dokazi o posedovanju odgovarajuće kategorije moraju da se dostave pre početka putovanja. U slučaju neispunjavanja uslova, Pro Rides zadržava pravo da ne izda motocikl i da kupca isključi iz ture i učestvovanja u putovanju. U tom slučaju Pro Rides nije u obavezi da nadoknadi plaćene usluge bilo koje vrste i neće biti odgovoran za dodatne troškove koji su nastali zbog ove okolnosti. Opremljenost motocikla zavisi od ture i lokacije rentiranja. Slike motocikala su primeri, i ne znači da će vozilo sa fotografija biti iznajmljeno. Dodatne informacije o motociklu kao i o dodatnoj opremi mogu se dobiti direktno od Pro Rides-a. Pro Rides će pokušati kupcu da iznajmi željeni motocikl, ali ostavlja sebi za pravo u slučaju nepredvidivih situacija kao što su tehnički kvarovi, udesi, krađa ili slično, da kupcu iznajmi sličan model motocikla. Ako Pro Rides nije u mogućnosti da kupcu iznajmi željeni motocikl, kupcu će biti vraćena razlika od traženog i iznajmljenog motocikla. Svaka dalja obaveza Pro Rides-a je isključena. Kod iznajmljivanja motocikla prilikom preuzimanja naplaćuje se sigurnosni avans u iznosu od 1500 €. Avans se vraća nakon što kupac vrati motocikl u ispravnom stanju. Neke lokacije gde se iznajmljuju motocikli, zahtevaju dodatni ugovor o iznajmljivanju. Ugovor o iznajmljivanju će biti prosleđen na zahtev klijenta. Period iznajmljivanja neće biti prekinut u slučaju da vozilo ne može da se koristi, zbog bilo čije krivice ili zbog nesposobnosti klijenta za vožnju. Za vreme trajanja putovanja, Pro Rides nije u obavezi da zameni oštećeno vozilo. U slučaju tehničkog kvara kod iznajmljenog motocikla, kupac je u obavezi da se odmah javi predstavniku Pro Rides-a.

8.2 Iznajmljenim motociklom može upravljati samo klijent, tj osoba navedena na potvrdi o iznajmljivanju. Iznajmljeni motocikl ne sme se ustupati trećim licima.

8.3 Zakupcu je strogo zabranjeno da založi ili proda motocikl ili da na drugi način raspolaže motociklom ili njegoviim delovima, opremom, priborom i dokumentima na način koji bi mogao narušiti imovinsko pravo Pro Rides ili bilo koje drugo pravo koje se tiče motocikla.

8.4 Naknada za iznajmljivanje uključuje poreze na vozila,i osiguranje od odgovornosti, a ne gorivo. U slučaju ograničenja kilometara stanje na kilometar satu će biti odlučujuće za izračunavanje pređenih kilometara. Ako brzometar ne radi ili je oštećen, Pro Rides treba odmah obavestiti. U slučaju da nije obavešten, Pro Rides ima pravo da obračuna rastojanje od 500 km po danu iznajmljivanja. Isto važi i ako zakupac namerno ošteti kilometar sat. To neće uticati na mogućnost zakupca da dokaže manje pređenu kilometražu.

8.5 Nakon rezervacije, vrši se plaćanje u skladu sa očekivanim vremenom zakupa. Konačna zakupnina će biti obračunata i plaća se prilikom vraćanja vozila.

8.6 Pro Rides dostavlja motocikl u dobrom opštem stanju sa svim potrebnim dokumentima, delovima i priborom.

8.7 Motocikl će lično biti vraćen Pro Rides-u ili njegovom predstavniku , u dogovoreno vreme i u istom stanju u kojem je iznajmljen  zajedno sa istim dokumentima i istim priborom, odnosno na mjestu i u vreme definisano u ugovoru o zakupu ili na drugi način u svakom slučaju u toku redovnog radnog vremena. Ako je motocikl vraćen van dogovorenog vremena, odnosno van redovnog radnog vremena, zakupac će biti u potpunosti odgovoran za gubitak, krađu ili oštećenje motocikla do početka radnog vremena. Pre povratka motocikla, zakupac je dužan da napuni rezervoar. Ako je motocikl veoma prljav, Pro Rides ima pravo da naplati troškove čišćenja vozila.

8.8 Zakupac mora pažljivo rukovati motociklom, naročito poštovati tehničke propise i uputstva za upotrebu, kao i osigurati sigurnost na putu. Zakupac se obavezuje da kontroliše nivo ulja, nivoa vode, pritisak u gumama, kao i zategnutost pogonskog lanca tokom perioda iznajmljivanja. Tokom noći (od 10.00 do 06.00), motocikl se ne sme parkirati na javnim putevima. Motocikl treba da se zaključava sa blokadom upravljača kada se parkira.

8.9 Zakupac ne sme da izvrši bilo kakve tehničke ili optičke izmene na iznajmljenom motociklu (npr nalepnice, samolepljive trake).

8.10 Zakupac će biti odgovoran u slučaju krađe, kao i za svu štetu nastalu na iznajmljenom motociklu, dokumentima, delovima i priboru za vrijeme trajanja najma, osim ako se ne dokaže da on nije kriv. U slučaju neproporcionalno visokog habanja guma ili, trenja koji se očigledno može utvrditi usled nepravilne upotrebe, zakupac će biti u obavezi da plati štetu.

9. Sopstveni motocikl

Učesnici putovanja, koji učestvuju na putovanju sa sopstvenim motociklom, odgovorni su da je stanje njihovih vozila u skladu sa zakonskim odredbama i da su tehnički ispravni. Za bilo kakvo ne ispunjavanje uslova kupac snosi sve troškove koji nastanu. Klijent će snositi sve troškove koji proisteknu (npr. šlepovanje vozila, za obezbeđen parking, otklanjanje tehničkih grešaka itd.).

10.Vozačka dozvola i umeće upravljanja motociklom

Popunjavanjem rezervacije, kupac izjavljuje da ima vozačku dozvolu važeću za vrijeme putovanja i za vozilo kojim će upravljati kao i da raspolaže znanjem potrebnim za potpunu kontrolu nad vozilom kako bi bezbedno provezao maršrutu. Kupac će informisati EBTR bez odlaganja o bilo kojoj promeni u vezi sa njegovom vozačkom dozvolom koja utiče na učešće na turi (npr oduzimanje vozačke dozvole, itd). Ako se nakon rezervacije i pre početka putovanja ustanovi da korisnik ne raspolaže važećom vozačkom dozvolom za vreme trajanja putovanja, Pro Rides će biti oslobođen svoje obaveze ispunjenja ugovornih obaveza tako što će fakturisati stopu otkazivanja navedenu u tački 4.1.3 ovih uslova. Ukoliko se nakon početka putovanja ispostavi da korisnik ne poseduje važeću dozvolu za vreme trajanja putovanja ili nema potrebnu sposobnost za upravljanje vozilom na maršruti rute pravne posledice iz tačke 4.3 će se primenjivati.

11. Lokalni propisi

Klijent kao aktivni učesnik u saobraćaju za vreme trajanje putovanja dužan je da se pridržava važećih propisa i da se odgovorno ponaša. Kazne, prekršaji kao i štete nanete trećim licima, a koje su nastale nepažnjom klijenta, klijent je dužan da izmiri o svom trošku.

12. Zdravstveno stanje, alkohol i upotreba lekova

Treba napomenuti da je za predložene ture preduslov dobro zdravlje kao i opšte stanje za učešće na putovanjima.  Učesnici koji ne ispunjavaju ove uslove, mogu biti isključeni sa cele ili dela ture, bez obaveze da Pro Rides za to ispostavi zahtev. Pre polaska na putovanje se preporučuje poseta lekaru radi opšteg pregleda. Ako se posumnja u zdravstveno stanje klijenta, Pro Rides ima pravo da zahteva uvid u lekarski pregled klijenta.
Klijentu nije dozvoljeno da u toku dana, dokle god se vozi motocikl, konzumira alkohol, lekove ili druga sredstva koja utiču na sposobnost upravljanja vozilom. Ovo važi i za klijente koji su suvozači na putovanjima. Alkoholna pića mogu da se konzumiraju tek nakon završene dnevne etape i nakon što je motocikl parkiran. Ako se nakon dnevne etape konzumiraju alkohol, lekovi ili druga sredstva, klijent je u obavezi ne bude pod uticajem istih sledećeg dana pre nastavka sledeće etape. Kod nepoštovanja navedenog pravila stupaju na snagu pravila iz tačke 4.3.

13. „Offroad“ vožnja

Vožnja van asfaltiranih puteva, sa iznajmljenim vozilima od strane Pro Rides-a, van predviđene rute koja je određena od strane Pro Rides-a, nije dozvoljena. Zabranjena je nepravilna upotreba iznajmljenih motocikala. Klijent snosi sve troškove nastale vožnjom van asfaltiranih puteva kao i nepravilnom vožnjom u celosti bez izuzetaka.

14. Odgovornost

Kupac je u potpunosti odgovoran za bilo kakvu ličnu štetu ili materijalnu štetu koju  prouzrokuje, Pro Rides je oslobođen svih potraživanja tećih lica po pitanju odštete za pomenutu štetu. Za  štetu prouzrokovanu nemarnim ponašanjem ili nepažnjom klijenta (bez ograničenja), nedostatak vozačke sposobnosti i ili nezakonito ponašanje u vožnji (na primer vožnja na zadnjem točku, trkanje, prolaženje između vozila itd.), klijent je u potpunosti odgovoran.

15. Lična odgovornost

Vodič koji je određen od strane Pro Rides-a daje približno obaveštenje o predstojećoj ruti, a klijent je dužan i odgovoran da prati rutu i da svoju vožnju prilagodi putu i svojim mogućnostima. Ako klijent nije u mogućnosti da prati rutu u obavezi je da prekine vožnju i odmah obavesti vodiča o tome. Klijent je odgovoran za proporcionalno spakovan prtljag na motoru. Svaka odgovornost Pro Rides po ovom pitanju je isključena. Preporučuje se da se lične dragocenosti kao i dokumenta ne čuvaju u koferima motora (posebno ne bočnim), nego u posebnim torbama koje se nose uz telo.

16. Smeštaj

Za određena putovanja postoji ograničen broj jednokrevetnih soba. Raspored se vrši prema redosledu rezervacije i prema potražnji jednokrevetnih soba. Ukoliko rezervacija klijenta sadrži opciju za deljenje dvokrevetne sobe sa drugim učesnikom putovanja organizator će nastoji da njemu ili njoj nađu cimera. Ako zahtev nije moguće realizovati biće naplaćena cena jednokrevetne sobe.

17. Osiguranje

Pro Rides preporučuje posedovanje putnog osiguranja zbog naplata oštete, nestanka prtljaga, nesreće, bolesti i odgovornosti.

18. Autorska prava i čuvanje podataka

Fotografije, slajdovi i video snimci sa putovanja koje je načinio Pro Rides, su vlasništvo Pro Rides-a. Pro Rides ima pravo da taj materijal upotrebi u marketinške svrhe, bez obzira što se klijent može prepoznati na tim materijalima, bez ikakve naknade prema klijentu. Pro Rides ima pravo da imena, adrese i kontakt klijenta prenese drugim učesnicima ture kao i partnerima organizatora, koji će ta imena i adrese da koriste u reklamne svrhe, osim ako klijent nije izričito i pismeno zabranio takva prenošenja.

19. Vremenske prilike i tok putovanja

Pro Rides zadržava pravo da menja rutu ture kao i prenoćište i druge usluge, ako je to neophodno zbog vremenski prilika. Pro Rides u takvim slučajevima mora da se potrudi da karakteristika ture odgovara ugovorenoj. Pro Rides treba da obezbedi da se tura sprovodi po prihvatljivim vremenski prilikama. Pro Rides ne snosi nikakve posledice ako nastanu vremenske nepogode niti klijent ima povraćaj zbog istih. Na turama učestvuju različiti učesnici, pa se klijenti mole da obrate pažnju i na ostale učesnike putovanja. U slučaju da vozačka sposobnost nekog učesnika nije dovoljna, Pro Rides je oslobođen obaveze ispunjenja ugovorenih uslova prema tački 4.3.

20. Važeći zakon

Ugovorni odnos klijenta sa Pro Rides uređuje se zakonom R. Srbije.

21. Nadležni organ

Mesto izvršenja je mesto u kome je registrovana kancelarija Pro Rides. Osim ako nije obavezno propisano zakonom, isključivo mesto nadležnosti za sve sporove koji proizilaze iz ugovornog odnosa između kupca i Pro Rides-a biće Beograd, Srbija.

21. Ostalo

Usmeni dogovori sa bilo kojim predstavnikom Pro Rides-a su važeći samo onda ako se pismeno potvrde od strane Pro Rides-a. Vodiči nemaju prava da daju bilo kakve garancije, koji su mimo putnog ugovora Pro Rides-a. Greške prilikom kucanja ili štampanja mogu u bilo kom trenutku da se isprave od strane Pro Rides-a. Ništavnost  pojedinih uslova ovih uslova putovanja ne utiču na ostatak odredbi ovog člana.